משלוח עד 3 ימי עסקים
ניתן לשלם ב-BIT

תקנון ותנאי שימוש

מי אנחנו:
. אתר דרסקה – Dresska.com (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינה “פריידיי מודל ייבוא ושיווק אופנה ע.מ 038818522″ חנות ההפצה נמצאת בדרך יפו 19 בתל אביב – ולהלן: DRESSKA.COM.

2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.

4. תקנון גלישה זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין DRESSKA.COM לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. על הגולשים באתר לעיין בתקנון זה ולעקוב אחר השיניים בו מעת לעת.
אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

5. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
– המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
– המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף.
– המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

כללי
מובהר כי DRESSKA.COM רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
DRESSKA.COM שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י DRESSKA.COM ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

שירותי האתר ומאגר מידע לקוחות:

אתר DRESSKA.COM מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או האינסטגרם של DRESSKA.COM. מובהר כי DRESSKA.COM רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. בעתיד גם הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
הגולש יודע כי במסירת מספר הטלפון הנייד ו/או פרטים נוספים על ידו לשם ביצוע הזמנה, הוא מאשר כי DRESSKA תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו ומתן שירותי דיוור ישיר. DRESSKA תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד)

מובהר כי DRESSKA.COM אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וDRESSKA.COM תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי DRESSKA.COM רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף DRESSKA.COM בפייסבוק ובאיסטגרם כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי , עשוי לפגוע בשמה של DRESSKA.COM ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו\או האינסטגרם, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לDRESSKA.COM מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של DRESSKA.COM ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של DRESSKA.COM בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור. DRESSKA.COM רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, הלקוח יחוייב לפי המחירים המעודכנים

הרכישה באתר:
האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”). שימו לב, DRESSKA.COM רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. DRESSKA.COM אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב / מכשיר סלולרי. המחירים המוצגים באתר בשקלים חדשים וכוללים מע”מ על-פי דין. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל DRESSKA.COM להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). שימו לב כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לDRESSKA.COM עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע DRESSKA.COM בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “”הפריטים”. תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שDRESSKA.COM תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין DRESSKA.COM. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה DRESSKA.COM רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית או כתובה (/וואצאפ SMS/), על פי בחירת DRESSKA.COM. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד DRESSKA.COM ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. DRESSKA.COM שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PayPal, או תוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון PayPal, Dresska.COM תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מPayPal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal, ולא של DRESSKA.COM.
כנ”ל לגבי עסקה שמשולמת ב-BIT.
האתר מכבד את כל כרטיסי האשראי כולל ‘תייר’ אך אינו תומך בסליקה של המותג “דיינרס”.

ההזמנה תרשם במחשבי DRESSKA.COM וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” שבאתר (בעתיד).

אספקת המוצר:

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו .

אספקה לבית המשתמש/לנקודת חלוקה

מרגע ההזמנה באתר המשלוח מגיע עד 4 ימי עסקים לרב חלקי הארץ למעט אזורים מרוחקים. המשלוח מגיע דרך חברה חיצונית בשם – “YDM פתרונות הפצה מתקדמים בע”מ”/easy point המחויבuת לשמור על איכות שלמות המוצר . הזמן הממוצע לאספקת המוצר הוא בין יום אחד ל4 ימים (תלוי אזור). חשוב לרשום מספר טלפון מדויק וכתובת מדויקת על מנת לא לבצע טעות שתגרור איחור בהזמנה . DRESSKA.COM איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג
.DRESSKA.COM אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: “דמי משלוח”].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר ובהתאםל מבצעים העולים באתר מידי פעם (משלוח מתנה).

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בDRESSKA.COM. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי DRESSKA.COM לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת DRESSKA.COM.באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית DRESSKA.COM תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי DRESSKA.COM איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, DRESSKA.COM תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים ( בבית המשתמש או בנקודת חלוקה) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה” כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של DRESSKA.COM. מוסכם כי DRESSKA.COM ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

ביטול עסקה
המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981  (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה
א. בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול ב – SMS למספר – 054-2252626 , או במייל –info@dresska.com  בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום בניכוי 5 אחוז עמלת החזרה.
ב. ירצה הלקוח לבטל עסקה לאחר קבלת הפריט, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה –  מועד אחרון לביטול: מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לסניף ההפצה ראשי של DRESSKA.COM (בדרכים המקובולות והמפורטות בסעיף: ‘החזרות והחלפות’) ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש והוא עם טיקט מחובר לפריט. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום – יש ליצור עמנו קשר תוך 24 שעות. כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לסניף ההפצה ברחוב דרך יפו 19 תל-אביב .ובכלל, בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות לדוא”ל: info@dresska.com . או לטלפון 054-225-26-26 בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

החזרת המוצר למרכז ההפצה בתל אביב של DRESSKA.COM ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. –החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי (בניכוי 5% מערך העסקה) שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בסניף ההפצה בתל אביב, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אחריות אבטחה ופרטיות – פרטיות הלקוחות חשובה לנו ולכן האתר מאובטח בתקן PCI LEVEL 1, כרטיס האשראי נסלק במסוף מאובטח בתקן המחמיר בעולם (PCI) ואינו שמור במערכות האתר.

DRESSKA.COM ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת DRESSKA.COM באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר DRESSKA.COM. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות DRESSKA.COM מאחר וDRESSKA.COM נעזרת בחברה חיצונית (‘פלאכרד’) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של DRESSKA.COM להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי DRESSKA.COM ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי DRESSKA.COM. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, DRESSKA.COM לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.DRESSKA.COM מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, DRESSKA.COM תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בDRESSKA.COM ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי DRESSKA.COM לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי DRESSKA.COM צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, DRESSKA.COM תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
קבצי (Cookies)
קובץ Cookie הוא קובץ אשר מבקש רשות להיות ממוקם על הכונן הקשיח של המחשב. ברגע שאתה מסכים, הקובץ מנתח את תעבורת האינטרנט או/ו מאפשר לך לדעת מתי אתה מבקר באתר מסוים. עוגיות מאפשרות ליישומי אינטרנט לטפל בך בתור משתמש ייחודי, או אדם פרטי. יישום אינטרנט יכול להתאים את פעילותו לפי העדפותיך, ומפעיל איסוף מידע על מנת לזכור את ההעדפות שלך.
DRESSKA.COM משתמשת בתוכנת סטטיסטיקה לאתרים, המזהה אילו דפים נמצאים בשימוש. כמו כן, האתר נעזר בשירות הפעלת קבצי Cookies כדי להגיש פרסומות לפלח שוק מפולח והצעות שיווקיות ללקוחותיו. השימוש בקבצי Cookie עוזר לנו לנתח נתונים על תעבורת האינטרנט ולשפר את אתר האינטרנט שלנו על מנת להתאים אותו לצורכי הלקוח. הסטטיסטיקות של האתר או מבצעי הפרסום אינם מזהים אותך לעולם באופן אישי כאדם או כמשתמש.
קובץ זה בשום פנים אינו נותן לנו גישה למחשב שלך או כל מידע אודותיך, מלבד הנתונים שאותם תבחר לשתף אותנו באופן פעיל – כמו למשל באמצעות מילוי טופס התקשרות באתר (בעתיד).
ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן כדי לסרב לקבל קבצי Cookie, במידה ותבחר בכך פעולה זו עשויה למנוע ממך להנות ממלוא היתרונות באתר. כמו כן, תוכל להשתמש בעמודי מידע כדי לבצע הסרת מודעות בלתי רצויות.
הנהלת האתר רואה את התיוגים ברשת האינסטגרם\פייסבוק בתגיות הבאות: #dresskastyle #dresskafashion #dresska כהזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי, שלאחר העלאתו נבחרה להצגה ברשתות החברתיות של המותג. כל גולש שאינו מעוניין בהצגת תכנו באופן הנ״ל מוזמן לפנות לדוא”ל לוואצאפ או לטלפון, ואנו נסיר התכנים.

ביטול הרכישה על ידי DRESSKA.COM

DRESSKA.COM שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בDRESSKA.COM ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו; אם לפי דעת מנהלי האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, אין באפשרות DRESSKA.COM לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית DRESSKA.COM לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור DRESSKA.COM לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של DRESSKA.COM במייל: info@dresska.com או הודעה לוואצאפ/SMS:
054-2252626/054-5884024

זכיות יוצרים וקנייין רוחני
השם DRESSKA וכן שם המתחם והדומיין (DRESSKA.COM) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של DRESSKA.COM. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר DRESSKA.COM, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של DRESSKA.COM ‘פריידיי מודל’ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר DRESSKA.COM, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’),
קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשUר בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר DRESSKA.COM, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם DRESSKA.COM בלא קבלת הסכמת DRESSKA.COM מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר DRESSKA.COM לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת DRESSKA.COM מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של DRESSKA.COM מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו DRESSKA.COM, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
Aייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של DRESSKA.COM ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם DRESSKA.COM נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

סמכות השיפוט:
כל מחלקת בין הלקוח ו\או צד שלישי לבין הנהלת האתר בקשר למוצרים אשר הוזמנו דרך האתר או בקשר למידע אשר סופק באתר, תתברר עפ”י בית דין ישראלי. וניתנת בזאת הסמכות לדיון בלעדית ומקומית לבתי המשפט בתל אביב – יפו ולהם בלבד.

Open chat
1
היי! אנחנו לשירותך
שירות לקוחות DRESSKA
שלום, וברוכים הבאים ל דרסקה!
אנחנו כאן לכל שאלה